Systém na riadenie výučby / Learning Management System (LMS)


Univerzitný LMS - spravovaný na ÚVT, poskytujúci služby aj fakultám
Ústav výpočtovej techniky
TUKE moodle
Fakultné LMS - spravované jednotlivými pracoviskami fakúlt
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ekonomická fakulta
Letecká fakulta
.
Projektové LMS
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tento portál vznikol za finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE.

Prioritná os 1   Reforma vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2   Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
Trvanie projektu: 1.6.2010 - 28.2.2013


Bez prístupu študentov

S prístupom študentov

moodle@helpdesk.tuke.sk