.
Zoznam LMS systémov na pôde Technickej univerzity v Košiciach

Univerzitný LMS systém:

spravovaný na ÚVT, poskytujúci služby aj fakultám
Ústav výpočtovej techniky

Fakultné LMS systémy:

spravované jednotlivými pracoviskami fakúlt
Fakulta elektrotechniky a informatiky

KPI

HI

KEE


AI - KKUI

KTE
Ekonomická fakulta
Letecká fakulta
.

Projektové LMS systémy:

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tento portál vznikol za finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE.

Prioritná os 1   Reforma vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2   Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE


Bez prístupu študentov

S prístupom študentov

Školenia:

Téma 1: Základná práca so systémom Moodle
Prihlásenie do e-kurzu
Téma 2: Hodnotenie vedomostí v systéme Moodle
Prihlásenie do e-kurzu
moodle@tuke.sk