.
Zoznam LMS systémov na pôde Technickej univerzity v Košiciach

Univerzitný LMS systém:

spravovaný na ÚVT, poskytujúci služby aj fakultám
Ústav výpočtovej techniky

Prebieha aktualizácia aplikácie

Fakultné LMS systémy:

spravované jednotlivými pracoviskami fakúlt
Fakulta elektrotechniky a informatiky

KPI

HI

KEE


AI - KKUI

KTE
Ekonomická fakulta
Letecká fakulta
.
moodle@helpdesk.tuke.sk